ปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมชุมนุม


ปฏิทินการดำเนินการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

****   วันที่   ****

 

**หมายเหตุ วัน เวลา ตามปฏิทินปฏิบัติการดำเนินการ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม